Programos pavadinimas: Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija dirbant su socialinės rizikos šeimomis
Kodas: SD20180075
Programos trukmė: 16 ak. val. (8 ak. val. teorinės, 8 ak. val. praktinės)
Programa skirta: socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis

Apie ką mokymų programa?

Šiandienėje visuomenėje, patiriančioje ne tik globalizacijos procesų pasekmes, bet ir sparčią jų kaitą, vykdoma psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija nuolat kinta ir reikalauja naujų sprendimų bei vykdomų prevencinių priemonių tobulinimo galimybių. Šias galimybes atskleidžia besikeičiantys jaunų asmenų poreikiai, vykdomų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonių taikymas atsižvelgiant į tikslinių grupių amžių, lytį, etninę grupę, kultūrinį, normatyvinį ir socialinį kontekstą. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kaitai turi įtakos rinkoje atsirandančios naujos psichoaktyviosios medžiagos, nauji psichoaktyviųjų medžiagų platinimo būdai (pvz., internetas). Įrodyta, kad bet kokių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas padidina riziką, kad bus pradėtos vartoti ir kitos psichoaktyvios medžiagos (pavyzdžiui, ankstyvas alkoholio
arba tabako vartojimas padidina narkotikų vartojimo riziką).
Vykdoma prevencinė veikla turi būti nuosekli, orientuota į rizikos grupes, atsižvelgiant į tikslinės grupės amžių bei poreikius, o įgyvendinamos priemonės apimtų ne tik psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, bet ir rizikingą elgseną. Vienas iš efektyviausių būdų laikoma bendruomenėse vykdoma atrankinės prevencijos politika. Atrankinė prevencija taikoma pažeidžiamiems asmenims ar jų grupėms bei bendruomenėms (ypač jauniems žmonėms), dar neturintiems narkotikų vartojimo patirties, kurie dėl aplinkos arba asmenų, priskiriamų rizikos grupei, neigiamo poveikio gali pradėti
svaigintis narkotikais. Atrankinės prevencijos priemonių tikslas – sumažinti rizikos veiksnių įtaką, siekiant sustiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ir sumažinti narkotikų vartojimą ateityje.
Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa sudarys socioedukacines galimybes įsisavinti žinias, plėtoti supratimą bei ugdytis gebėjimus, įgalinančius darbuotojus veiksmingai integruoti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos žingsnius, grįstus socialinės įtakos modeliais, socialinės rizikos šeimose (informacijos apie trumpalaikes (fizines ir psichologines) PM vartojimo pasekmes suteikimas tikslinei grupei; psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priežasčių analizė; mokymas atpažinti įvairias priklausomybių formas; elgesio saviveiksmingumas; atsisakymo, sprendimų priėmimo, savikontrolės bei socialinių įgūdžių ugdymas).

Kaip mokymų žinias ir praktinius įgūdžius galėsite pritaikyti savo darbe?

Sužinosite ir išmoksite:
– Šiuolaikinę priklausomybės sampratą bei psichoaktyvių medžiagų vartojimo tendencijas.
– Priklausomybės atsiradimo bei pasireiškimo mechanizmus.
– Įvairias psichoaktyvias ir narkotines medžiagas bei testavimo būdus.
– Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos klasifikacijas.
– Identifikuoti priklausomybių požymius socialinės rizikos šeimose;
– Taikyti testus nustatant kompleksinę priklausomybę.
– Sudaryti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos planą.
– Įsijungti atvejo analizės komandoje procesą.
– Pritaikyti įvarius elgesio keitimo modelius.

Mokymų metodika:

Programa sudaryta iš teorinės ir praktinės dalių. Mokymo programa konstruojama pagal praktinius uždavinius, kurie nuosekliai atskleidžia išsikeltus mokymų tikslus ir klausimus. Mokymų metu daugelis užduočių bus sprendžiamos diskusijų pagalba, kurios bus vykdomos dvejopai: dialoguose ir bendrai tarp visų mokymų dalyvių komandose.